Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschappen J.J. den Heijer B.V. en Sinteur B.V., gevestigd aan de Zamenhofstraat 94 te ‘s-Gravenhage.

Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: het werk: het uit te voeren werk of de te verrichten levering;
de opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die het werk opdraagt;
de aannemer: J.J. den Heijer B.V. en Sinteur B.V., aan wie het werk is opgedragen;
de overeenkomst: de tussen opdrachtgever en aannemer tot stand gekomen overeenkomst van aanneming van werk; de aannemingssom: het bedrag, waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen, de omzetbelasting daarin niet begrepen; bouwstoffen: de in het werk te brengen materialen, voorwerpen, onderdelen, installaties, grond van allerlei soort en dergelijke; dag: kalenderdag; werkdag: een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag;
Artikel 2 Algemeen/ toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van welke aard en onder welke benaming dan ook.
2. De aannemer biedt de opdrachtgever een redelijke mogelijkheid om van deze algemene voorwaarden kennis te nemen op een zodanige wijze dat deze door de de opdrachtgever kunnen worden opgeslagen en voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming.
3. Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst wordt de de opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
4. De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde op kosten van de aannemer, op verzoek van de de opdrachtgever worden toegezonden. 5. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onverbrekelijk deel uit van alle aanbiedingen van de aannemer alsmede op alle overeenkomsten die met de aannemer worden gesloten met en door de de opdrachtgever. Ongeacht de aard en/ of benaming hiervan.
6. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze schriftelijk met de (bevoegde) de opdrachtgever zijn overeengekomen en kunnen dus niet met terugwerkende kracht doen gelden of in de toekomst op andere leveranties doen gelden.
7. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
8. Deze voorwaarden zijn leidend tussen de aannemer en de de opdrachtgever. Hiervan kan enkel bij schriftelijke overeenstemming tussen partijen, worden afgeweken.
9. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
10. In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen in de algemene voorwaarden en de overeenkomst, prevaleert de tekst van de overeenkomst en de dienstbeschrijving op de algemene voorwaarden. 11. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt of wordt vernietigd, zullen alle andere bepalingen volledig van kracht blijven. Iedere eventuele nietige of vernietigde bepaling kan door de aannemer terstond worden vervangen door een nieuwe bepaling die zoveel mogelijk de juridische en economische strekking van de nietige of vernietigde bepaling benadert.
Artikel 3 Geheimhouding
1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
2. Partijen zullen geen kennis nemen van gegevens die de andere partij opslaat en/of verspreidt, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of de kwaliteit van de projecten, of een van de partijen daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtel doch zijn niet bindend en blijven het eigendom van de aannemer. Dergelijke documentatie mag niet zonder toestemming van de aannemer gekopieerd en/of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt en dienen op eerste verzoek van de aannemer te worden geretourneerd 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. De aannemer kan niet gehouden zijn aan een (oud) btw tarief die op enig moment is gewijzigd/ wordt gewijzigd. Het op dat moment geldende btw tarief is leidend.
5. de aannemer is gerechtigd de overeengekomen tarieven, betrekking hebbende op diensten die direct door de aannemer worden geleverd, met de de opdrachtgever per 1 januari van elk jaar aan te passen. de aannemer zal de aanpassingen voor zover zij meer dan 3% procent bedragen, minimaal 30 dagen voor ingangsdatum schriftelijk aan de de opdrachtgever melden. Echter voor zover op dat moment bekend bij de aannemer. Bezwaren hiertegen dienen tevens uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de aannemer. Na het verstrijken van die datum wordt de de opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de hoogte en samenstelling van de factuur/ facturen.
6. De offerte wordt, na overleg met de opdrachtgever, per mail uitgebracht behoudens spoedeisende omstandigheden.
7. In de mail en offerte wordt onder meer aangegeven: a. de plaats van het werk; b. een omschrijving van het werk; c. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd; d. de prijs van het in de offerte omschreven werk, de omzetbelasting daarin niet begrepen. De aannemer vermeldt in de offerte afzonderlijk het bedrag van de verschuldigde omzetbelasting; e. of betaling van de aannemingssom in termijnen zal plaatsvinden; f. of op het werk een risicoregeling van toepassing zal zijn, en zo ja welke; g. of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke; h. of hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn, en zo ja welke; i. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit voortvloeiende aannemingsovereenkomst. j. De termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd wordt bepaald door hetzij een bepaalde dag, hetzij een aantal werkbare werkdagen te noemen.
8. De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende dertig dagen.
9. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de aannemer of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de aannemer. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.
10. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de aannemer gedaan verzoek franco aan hem te worden teruggezonden.
11. De aannemer kan niet aan zijn aanbieding worden gehouden indien de de opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
12. De aannemer kan niet aan zijn prijs/prijzen worden gehouden indien de de opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de prijs/prijzen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
13. de aannemer heeft het recht om zonder opgave van redenen een op basis van een vrijblijvende aanbieding bij haar geplaatste opdracht niet te accepteren. Op de aannemer rust niet de plicht om na een vrijblijvende aanbieding bij haar geplaatste opdracht te herroepen, al zal de aannemer de de opdrachtgever veelal ervan verwittigen dat een order niet in behandeling zal worden genomen (zonder daartoe gehouden te zijn).
14. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is de aannemer gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het totstandbrengen van de offerte aan degene op wiens verzoek hij de offerte uitbracht in rekening te brengen indien hij zulks voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.
15. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is de aannemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de aannemer anders aangeeft.
16. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken: over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), zo nodig in overleg met de aannemer; – over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd; – over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen; – over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water.
2. De benodigde elektriciteit, gas en water is voor rekening van de opdrachtgever.
2 3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de aannemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
Artikel 6 Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
2. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
Artikel 7 Verplichtingen van de aannemer
1. De aannemer is gehouden het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De aannemer dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De aannemer is voorts verplicht de door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.
2. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn verzekerd is.
3. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de aannemer met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
4. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt de aannemer zich voor aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen.
5. De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.
6. De aannemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover de aannemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
Artikel 8 Aansprakelijkheid van de aannemer
1. De aannemer is niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever of derden geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de opdrachtgever of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, tenzij sprake is van opzet of daamee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van de aannemer. Voorts heeft ten aanzien van mogelijke aanspraken van de opdrachtgever of van derden te gelden dat de aansprakelijkheid van de aannemer beperkt is tot hetgeen in dit artikel is bepaald en nimmer aanspraak op gemaakt kan worden als de aannemer op het moment van het schade lijden niet aanwezig was of wel een mogelijke derde ingeschakelde is dan is laatstgenoemde hiervoor zelf aansprakelijk.
2. Indien de aannemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
3. Indien de aannemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van de aannemer te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de aannemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan de aannemer toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6. De aannemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 3 7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de aannemer of zijn ondergeschikten.
Artikel 9 Uitvoering van de overeenkomst
1. De aannemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de aannemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de aannemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de aannemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de aannemer zijn verstrekt, heeft de aannemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. De aannemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de aannemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de aannemer kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan de aannemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase per mail heeft goedgekeurd.
6. Indien door de aannemer of door de aannemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Opdrachtgever vrijwaart de aannemer voor alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de uitvoering van de overeenkomst, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorvuldigheid van de aannemer en de opdrachtgever bovendien aantoont dat hem terzake geen enkel verwijt treft.
Artikel 10 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De aannemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal de aannemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal de aannemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 5. In afwijking van lid 3 zal de aannemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de aannemer kunnen worden toegerekend. 6. De aannemer heeft het recht de prijs te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan de aannemer, dat in redelijkheid niet van de aannemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs
Artikel 11 Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering en schadevergoeding wegens te late oplevering
1. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op 5. Bij overschrijding van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is de aannemer aan de opdrachtgever per werkdag zoals omschreven in het eerste lid, een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van 0,25 % van de koop- en aanneemsom per dag, tenzij een ander bedrag is overeengekomen. De gefixeerde schadevergoeding kan worden verrekend met hetgeen de opdrachtgever de aannemer nog verschuldigd is. 6. Bij de bepaling van de overschrijding van de termijn van oplevering geldt als dag van oplevering, in afwijking van het bepaalde in artikel 12, eerste lid, de dag waarop de aannemer overeenkomstig artikel 11, eerste lid de opdrachtgever heeft uitgenodigd tot opneming van het werk, mits het werk vervolgens, overeenkomstig het bepaalde in dat artikel is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. 7. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor de aannemer voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed.
Artikel 12 Opneming en goedkeuring
1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van de aannemer voltooid zal zijn, nodigt de aannemer de opdrachtgever per mail uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door de opdrachtgever in aanwezigheid van de aannemer en strekt ertoe, te constateren of de aannemer aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door de opdrachtgever aan de aannemer binnen acht dagen per mail medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken als bedoeld in het zesde lid, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de redenen voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan de aannemer is verzonden. 3. Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een per mail mededeling, of het werk al dan niet is goedgekeurd, aan de aannemer verzonden dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de opneming te zijn goedgekeurd.
4. Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan de aannemer bij aangetekende brief een nieuwe aanvraag tot de opdrachtgever richten, met verzoek het werk binnen acht dagen op te nemen. Voldoet de opdrachtgever niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de in het eerste lid bedoelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet de opdrachtgever wel aan dit verzoek, dan vinden het tweede en derde lid overeenkomstige toepassing.
5. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.
6. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
7. Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.
Artikel 13 Oplevering​ en onderhoudstermijn
1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 11 is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
2. De aannemer is gehouden de in artikel 11, zesde lid, bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.
3. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het eerste lid als opgeleverd wordt beschouwd.
4. De aannemer is gehouden gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering echter van die waarvoor de opdrachtgever op grond van artikel 5, eerste lid, verantwoordelijkheid draagt, of waarvoor de opdrachtgever op grond van artikel 5, tweede lid, aansprakelijk is.
Artikel 14 Aansprakelijkheid na oplevering
1. Na het verstrijken van de onderhoudstermijn is de aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van de aannemer, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel een gebrek bevat dat door de opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en de aannemer van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.
2. De rechtsvordering uit hoofde van het in het vorige lid bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn.
3. Ingeval het in het eerste lid bedoelde gebrek echter als een ernstig gebrek moet worden aangemerkt is de rechtsvordering niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van tien jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Een gebrek is slechts dan als een ernstig gebrek aan te merken indien het de hechtheid van het 5 gebouw of van een essentieel onderdeel daarvan in gevaar brengt.
Artikel 15 Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat​ en opzegging
1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen.
2. Voorzieningen, die de aannemer ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als meer werk verrekend.
3. Schade die de aannemer tengevolge van de schorsing lijdt, dient hem te worden vergoed.
4. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat komt deze niet voor de rekening van de aannemer, mits hij de opdrachtgever tevoren per mail heeft gewezen op dit aan de schorsing verbonden gevolg.
5. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de aannemer bovendien vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door de aannemer betaalde bouwstoffen.
6. Indien de schorsing van het werk langer dan één maand duurt, is de aannemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend.
7. De aannemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. – na het sluiten van de overeenkomst de aannemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. – opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
8. Voorts is de aannemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
9. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de aannemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de aannemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
10. De aannemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
11. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde per mail opzeggen, met inachtneming van het bepaalde in lid 8. De aannemer heeft in geval de opdrachtgever de overeenkomst opzegt recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. De aannemer zendt de opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is.
Artikel 16 Bouwstoffen
1. Alle te verwerken bouwstoffen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen. 2. De aannemer stelt de opdrachtgever in de gelegenheid bouwstoffen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of, indien de voortgang van het werk dat niet verhindert, bij de eerste gelegenheid daarna. De aannemer is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.
3. De opdrachtgever is bevoegd bouwstoffen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening, behoudens ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van de aannemer komen.
4. Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd.
5. Zowel de opdrachtgever als de aannemer kunnen ingeval van afkeuring van bouwstoffen vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beide gewaarmerkt verzegeld monster wordt bewaard. 6. De uit het werk komende bouwstoffen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere bouwstoffen worden door de aannemer afgevoerd, onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtgever op grond van artikel 5, vijfde lid. 7. Voor de aangevoerde bouwstoffen draagt de opdrachtgever het risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden onder toezicht van de opdrachtgever verblijven.
Artikel 17 Meer en minder werk
1. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht, respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst met de aannemer, alsnog verlangde wijzigingen in de (uitvoering van de) overeenkomst moeten door de opdrachtgever per mail aan de aannemer worden gemeld.Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de oveenkomst nadat de aannemer deze wijzigingen per mail heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Indien de aannemer de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering daarvan is begonnen, is de opdrachtgever verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk te voldoen.
2. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats: a. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering; b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten; c. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden; d. in de gevallen als bedoeld in art. 14, eerste lid, en art. 22.
3. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minder werk het totaalbedrag van het meer werk overtreft, heeft de aannemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.
4. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen per mail worden overeengekomen. Het gemis van een per maile opdracht laat de aanspraken van de aannemer en van de opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk onverlet. Bij gebreke van een per maile opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak maakt.
5. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij – het aanschaffen van bouwstoffen, hetzij – het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, hetzij – het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de opdrachtgever nader moeten worden ingevuld.
6. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.
7. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan de aannemer berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, telkens te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%.
8. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend voor zover zij door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee de aannemer redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.
9. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.
10. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaats vinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer of minder kosten.
Artikel 18 Betaling en betaling in termijnen
1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt de aannemer telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever toe.
2. Betaling van een termijn dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door de aannemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 19. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. De door de opdrachtgever aan de aannemer verschuldigde omzetbelasting wordt afzonderlijk vermeld.
3. De aannemer is bevoegd het bedrag van een termijn op de factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van maximaal 2%. De toeslag wordt verschuldigd indien betaling plaatsvindt na de in het derde lid aangegeven vervaldag.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van de aannemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
5. De aannemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
6. De aannemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
7. De aannemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
Artikel 19 Eindafrekening
1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de aannemer de eindafrekening in.
2. De eindafrekening biedt een volledig overzicht van al hetgeen partijen over en weer ingevolge de overeenkomst verschuldigd zijn en waren. In de eindafrekening wordt 7 daartoe onder meer opgenomen: – de aannemingssom – een specificatie van het meer en minder werk – een specificatie van al hetgeen partijen overigens op grond van de overeenkomst van elkaar te vorderen hebben en hadden.
3. Het bedrag van de eindafrekening wordt gevormd door op het saldo, voortvloeiend uit het in het vorige lid bedoelde overzicht, hetgeen reeds is betaald in mindering te brengen.
4. De berekening van de door de opdrachtgever aan de aannemer te vergoeden omzetbelasting geschiedt afzonderlijk.
5. De aannemer is bevoegd het bedrag van de eindafrekening op de factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van maximaal 2%. De toeslag wordt verschuldigd indien en voor zover de betaling plaatsvindt na de in het vijfde lid aangegeven vervaldag. 6. Betaling van het aan de aannemer verschuldigde bedrag van de eindafrekening dient plaats te vinden uiterlijk 8 dagen na de dag waarop de aannemer de eindafrekening heeft ingediend, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 19.
Artikel 20 Opschorting van betaling Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft de opdrachtgever het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij de opdrachtgever zelf reeds in verzuim zou zijn komen te verkeren. Het met de opschorting gemoeide bedrag dient in redelijke verhouding te staan tot de tekortkoming.
Artikel 21 In gebreke blijven van de opdrachtgever
1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling van de factuur zal de opdrachtgever in de gelegenheid worden gesteld alsnog binnen 8 dagen te betalen. Indien ook dan betaling uitblijft, is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever die handelt als consument buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd overeenkomstig het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012”. De opdrachtgever die in verzuim is en handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd op basis van “Rapport Voorwerk II”.
2. De opdrachtgever die in verzuim is, is tevens een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. Indien de opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is de aannemer gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever per mail heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven en de opdrachtgever om die reden in verzuim is. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van de aannemer op vergoeding van schade, kosten en interessen.
4. Indien gedurende het op grond van het vorige lid stilliggen van het werk schade aan het werk ontstaat komt deze niet voor rekening van de aannemer, mits hij de opdrachtgever tevoren per mail heeft gewezen op dit aan het stilleggen verbonden gevolg.
Artikel 22 In gebreke blijven van de aannemer
1. Indien de aannemer zijn verplichtingen terzake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt en de opdrachtgever hem in verband daarmee wenst aan te manen, zal de opdrachtgever hem per mail aanmanen om zo spoedig mogelijk de uitvoering van het werk aan te vangen of voort te zetten.
2. De opdrachtgever is bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten, indien de aannemer na verloop van 7 dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde aanmaning in gebreke blijft. In dat geval heeft de opdrachtgever recht op vergoeding van de uit het in gebreke blijven van de aannemer voortvloeiende schade en kosten.
3. De opdrachtgever zorgt ervoor, dat de kosten, die voor de aannemer voortvloeien uit de toepassing van het vorige lid, binnen redelijke grenzen blijven.
Artikel 23 Gewijzigde uitvoering Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt, dat het werk of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. De aannemer wijst de opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties. Een overeengekomen (na akkoord bevonden) gewijzigde uitvoering wordt als meer en minderwerk verrekend.
Artikel 24 Onmogelijkheid van uitvoering Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan de aannemer kan worden toegerekend, is deze gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval van opzet of grove schuld van de opdrachtgever is de aannemer gerechtigd tot een bedrag berekend overeenkomstig artikel 14, negende lid.
Artikel 25 Eigendomsvoorbehoud 1. Alle door de aannemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., blijven eigendom van de aannemer totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met de aannemer gesloten overeenkomsten is nagekomen. 8 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht de aannemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. 5. Door de aannemer geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 6. Voor het geval dat de aannemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan de aannemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de aannemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
Artikel 26 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien de aannemer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen na oplevering in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft de aannemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.
Artikel 27 Vrijwaringen
1. De opdrachtgever vrijwaart de aannemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien opdrachtgever aan de aannemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
Artikel 28 Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.
Artikel 29 Overmacht 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de aannemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de aannemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de aannemer worden daaronder begrepen.
3. De aannemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de aannemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voorzoveel de aannemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de aannemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 30 Niet-overname personeel
1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met de aannemer, medewerkers van de aannemer of van ondernemingen waarop de aannemer ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 31 Zekerheidstelling
1 ​Indien naar het oordeel van de aannemer daartoe redenen aanwezig zijn, is de aannemer te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de de opdrachtgever op een door de aannemer te bepalen wijze zekerheid zal stellen voor de nakoming van haar betalingsverplichting ten opzichte van de aannemer. De zekerheidstelling kan geschieden in de vorm van een door de de opdrachtgever te stellen bankgarantie ten behoeve van de aannemer. De zekerheidstelling dient binnen 14 ​dagen na een schriftelijk verzoek daartoe van de aannemer aan de de opdrachtgever te worden bewerkstelligd. Bij gebreke van een (tijdige) zekerheidstelling als bedoeld in de voornoemde bepaling, heeft de aannemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen.

Artikel 32 Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van de aannemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de aannemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 33 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen de aannemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 34 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.